امروز: سه شنبه 12 اسفند 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
ساختمان اداری
روابط عمومی
تلفن: 31966498
آموزش
تلفن: 31966409
تلفن خانه
تلفن: 31966000
معاونت پژوهشی
تلفن: 31966201
معاونت اداری و مالی
تلفن: 31966460
معاونت دانشجویی وفرهنگی
تلفن: 31966392
معاونت عمرانی
تلفن: 31966421