امروز: چهارشنبه 1 خرداد 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

نخستین دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم تربیتی واحد تبریز دانش‌آموخته شد

تاریخ خبر: چهارشنبه 2 خرداد 1397 - 08:33
تعداد بازدید: 99
دکتر نیر سیدنظری دانشجوی دکتری علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از رساله خود دفاع کرد.

نیر سید نظری در گفت‌وگو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی واحد تبریز به اهداف رساله خود اشاره کرد و گفت: پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی اجتماعات کاری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت. در این پژوهش که از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها،توصیفی- پیمایشی بود، جامعه آماری مشتمل بر کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تعداد 802 نفر بود و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 210 نفر انتخاب شد.

وی تصریح کرد: نتیجه این تحقیق نشان می دهد مولفه های اجتماعات کاری به ترتیب اولویت شامل رهبری مشارکتی، اهداف، ساختار غیر رسمی، مرز و اندازه، تعاملات جمعی و ساختار اجتماعی است.

در انجام این رساله دکتر صادق ملکی آوراسین به عنوان استاد راهنما و دکتر جهانگیر یاری حاج عطالو به عنوان استاد مشاور از اعضای هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، سیدنظری را همراهی کردند.

داوری این رساله را دکتر بهنام طالبی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و دکتر اسدالله خدیوی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان تبریز و دکتر صدرالدین ستاری از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل را بر عهده داشتند.

سید نظری با کسب درجه عالی موفق به پایان تحصیلات خود در علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی مقطع دکتری شد.

از رساله دکتری وی یک مقاله علمی پژوهشی استخراج و در مجلهResearch and Development in Medical Education با درجه ISC چاپ شده است.

وی توانست با دفاع از رساله خود در مقطع دکتری، نام خود را به عنوان اولین دانش آموخته دکتری تخصصی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شمال غرب کشور ثبت کند.