امروز: جمعه 20 تیر 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

امضای تفاهم‌نامه همکاری واحد تبریز و انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی

تاریخ خبر: دوشنبه 4 تیر 1397 - 07:58
تعداد بازدید: 219
تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی به امضا رسید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد تبریز، عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در دیدار اعضای انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی گفت: «ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺿﺮورتﻫﺎی ﻣﻠﯽ در دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ و اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن است.»

جوانپور افزود: «همکاری داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ می‌ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮیق ﺗأمین ﺳﺮﻣﺎیه از ﻃﺮف ﺻﻨﻌﺖ و ﺗأمین اﻋﻀﺎی هیأت ﻋﻠمی و ﺗﻮﻟید ﻋﻠﻢ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه برقرار شود که ﻣﻨﺠﺮ به تحقق اهداف و پیشرفت کشور می‌‌شود.»

جوانپور خاطرنشان کرد: «دانشگاه آزاد اسلامی با قدمت نزدیک به چهار دهه، زیرساخت‌های مشخص، اعضای هیأت علمی مجرب، کارگاه‌های مجهز و آزمایشگاه‌های پیشرفته، آمادگی لازم برای همکاری در قالب تفاهم‌نامه با صنابع استان آذربایجان شرقی را دارد؛ البته تفاهم‌نامه‌ها نباید فقط در حد نوشته بماند و باید اجرایی و عملیاتی شود.»

وی با تاکید بر لزوم ایجاد امید و انگیزه در دانشجویان بیان کرد: «ارتباط صنعت و دانشگاه باید بارقه‌های امید را در دانشجویان میهن اسلامی ایجاد کند چراکه ما در قبال این دانشجویان مسئول هستیم؛ صنایع می‌توانند مشکلات و موانع خود را در زمینه صنعت ارائه دهند و دانشگاه در قالب پایان‌نامه‌ها، برگزاری سمینارها و کارگاه‌ها و ارائه خدمات توسط مراکز تحقیقاتی خود، راه حل‌های مناسب ارائه دهند.»

این مسئول گفت: «امیدوارم ارﺗﺒﺎط دو ﻧﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ موجب رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ شود و افق روشنی برای جوانان ترسیم کند.»

در پایان این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی به امضای طرفین رسید.