امروز: جمعه 2 اسفند 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خبرنامه شماره 75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/12/8
خبرنامه شماره 74 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 74 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/12/8
خبرنامه شماره 73 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 73 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/12/8
خبرنامه شماره 72 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 72 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/12/8
خبرنامه شماره 71 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 71 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/12/8
خبرنامه شماره 67 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 67 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/10/9
خبرنامه شماره 68 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 69 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تاریخ: 1396/10/9
خبرنامه شماره 69 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خبرنامه شماره 69 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تاریخ: 1396/10/9
خبرنامه شماره 70 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خبرنامه شماره 70 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تاریخ: 1396/10/9
خبرنامه شماره 62 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 62 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/4/26
خبرنامه شماره 61 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 61 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/3/30
خبرنامه شماره 60 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 60 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/3/30
خبرنامه شماره 59 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 59 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/3/6
خبرنامه شماره 58 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 58 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/3/6
خبرنامه شماره 57 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 57 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/2/20