امروز: پنجشنبه 10 مهر 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خبرنامه شماره 126 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 126 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 125 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 125 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 123 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 123 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 122 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 122 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 121 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 121 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 116 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 116 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 115 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 115 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 114 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 114 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 112 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 112 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 109 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 109 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 108 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 108 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 107 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 107 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 106 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 106 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 105 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 105 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 77 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 77 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18