امروز: جمعه 28 شهریور 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خبرنامه شماره 76 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 76 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1399/4/18
خبرنامه شماره 75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/12/8
خبرنامه شماره 74 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 74 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/12/8
خبرنامه شماره 73 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 73 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/12/8
خبرنامه شماره 72 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 72 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/12/8
خبرنامه شماره 71 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 71 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/12/8
خبرنامه شماره 67 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 67 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/10/9
خبرنامه شماره 68 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 69 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تاریخ: 1396/10/9
خبرنامه شماره 69 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خبرنامه شماره 69 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تاریخ: 1396/10/9
خبرنامه شماره 70 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خبرنامه شماره 70 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تاریخ: 1396/10/9
خبرنامه شماره 62 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 62 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/4/26
خبرنامه شماره 61 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 61 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/3/30
خبرنامه شماره 60 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 60 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/3/30
خبرنامه شماره 59 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 59 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/3/6
خبرنامه شماره 58 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 58 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/3/6