امروز: یکشنبه 3 شهریور 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خبرنامه شماره 56 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 56 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1396/2/20
خبرنامه شماره 55 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 55 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/12/23
خبرنامه شماره 54 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 54 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/12/1
خبرنامه شماره 53 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 53 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/11/17
خبرنامه شماره 52 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 52 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/11/4
خبرنامه شماره 51 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 51 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/10/12
خبرنامه شماره 50 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 50 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/10/12
خبرنامه شماره 49 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 49 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/9/16
خبرنامه شماره 48 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 48 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/8/24
خبرنامه شماره 46 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 46 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/8/24
خبرنامه شماره 47 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 47 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/8/24
خبرنامه شماره 45 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 45 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/8/18
خبرنامه شماره 44 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 44 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/8/8
خبرنامه شماره 43 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 43 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/8/4
خبرنامه شماره 41 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 41 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/7/17