امروز: شنبه 14 تیر 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خبرنامه شماره 40 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 40 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/7/17
خبرنامه شماره 39
خبرنامه شماره 39 (ویژه نامه 3 نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی) تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 38
خبرنامه شماره 38 (ویژه نامه 2 نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی) تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 37
خبرنامه شماره 37 ویژه نامه 1 نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 36
خبرنامه شماره 36 تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 35
خبرنامه شماره 35 تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 34
خبرنامه شماره 34 تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 33
خبرنامه شماره 33 تاریخ: 1395/5/18
خبرنامه شماره 32
خبرنامه شماره 32 تاریخ: 1395/5/18
خبرنامه شماره 31
خبرنامه شماره 31 تاریخ: 1395/5/18
خبرنامه شماره 30
خبرنامه شماره 30 تاریخ: 1395/5/18