امروز: چهارشنبه 27 دی 1396 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خبرنامه شماره 35
خبرنامه شماره 35 تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 34
خبرنامه شماره 34 تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 33
خبرنامه شماره 33 تاریخ: 1395/5/18
خبرنامه شماره 32
خبرنامه شماره 32 تاریخ: 1395/5/18
خبرنامه شماره 31
خبرنامه شماره 31 تاریخ: 1395/5/18
خبرنامه شماره 30
خبرنامه شماره 30 تاریخ: 1395/5/18