امروز: یکشنبه 3 شهریور 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خبرنامه شماره 40 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
خبرنامه شماره 40 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ: 1395/7/17
خبرنامه شماره 39
خبرنامه شماره 39 (ویژه نامه 3 نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی) تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 38
خبرنامه شماره 38 (ویژه نامه 2 نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی) تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 37
خبرنامه شماره 37 ویژه نامه 1 نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 36
خبرنامه شماره 36 تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 35
خبرنامه شماره 35 تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 34
خبرنامه شماره 34 تاریخ: 1395/6/29
خبرنامه شماره 33
خبرنامه شماره 33 تاریخ: 1395/5/18
خبرنامه شماره 32
خبرنامه شماره 32 تاریخ: 1395/5/18
خبرنامه شماره 31
خبرنامه شماره 31 تاریخ: 1395/5/18
خبرنامه شماره 30
خبرنامه شماره 30 تاریخ: 1395/5/18