امروز: سه شنبه 12 اسفند 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

اداره کل روابط عمومی واطلاع رسانی

روابط عمومی هنربرقراری ارتباط درجهتاطلاع رسانی وآگاهی بخشی به مخاطبان وهمچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات وخواسته‌های مخاطبان برای حرکت درمسیرآن است. به عبارت دیگرروابط عمومی هنرمردم‌داری است.وظیفه روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح ومنطقی واصولی بامخاطبان وهمچنین اطلاع‌رسانی شفاف وروشن ازبرنامه‌هاوسیاست‌های مؤسسه ودریافت انتظارات وخواسته‌های مخاطبان بابکارگیری روش وفنون مختلف میباشد.روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریزبه عنوان پل ارتباطی بین مسئولین دانشگاه بااساتید،دانشجویان،کارکنان وعموم مردم ایفای نقش میکندودارای بخش‌های ارتباطات رسانه ای،مردمی وسمعی بصری است.

ازفعالیت‌های بخش ارتباطات رسانه‌ای ومردمی،انتقال اخباررویدادهاوفعالیتهای برگزارشده،معرفی اختراعات ومقام‌های کسب شده توسط این واحدبه سطح رسانه‌هاوجمع‌آوری بازخورداخباراین دانشگاه ازرسانه‌های مختلف است. مضافاًخبرنامه داخلی دانشگاه هر ده روز  یکبار چاپ شده وبه انعکاس اخبارواحدبه سایرواحدهاوقشرهای مختلف میپردازد.

چاپ بروشورپیامهای آموزشی،پژوهشی وفرهنگی ازسایرفعالیت‌های روابط عمومی می‌باشد.

ازفعالیتهای سمعی وبصری این دفترتهیه فیلم،تیزرونماهنگ برای معرفی دانشگاه،فیلمبرداری وتهیه عکس ازمراسم مختلف وبرنامه‌های برگزارشده دردانشگاه،ایجادآرشیوونگهداری فیلمهای تهیه شده،مدیریت سالن‌های شهریاروشمس‌تبریزی می‌باشد.